Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

WARUNKI UDZIELENIA ODPŁATNEJ LICENCJI DO WYKORZYSTANIA WZORU REGULAMINU OD IMKER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZAMOŚCIU NA PODSTAWIE DOKONANEGO ZAKUPU

1. IMKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu ul. Szczebrzeska 55A, 22-400 Zamość, wpisana do rejestru przedsiębiorców za numerem KRS: : 0000967893, posiadająca NIP: 9223072567 i REGON: 521893569, zwany dalej Licencjodawcą, z chwilą zawarcia Umowy, której przedmiotem jest zakup wzoru regulaminu: sklepu internetowego/społeczności/platformy streamingowej/platformy kursowej/polityki prywatności (dalej: „wzór regulaminu” i „Umowa”), udziela kupującemu wzór regulaminu (dalej zwanym: „Licencjobiorcą”) odpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z wzoru regulaminu (dalej: „Utwór”).

2. W ramach licencji określonej w ust. 1 Licencjobiorca dokonuje personalizacji wzoru regulaminu w miejscach, gdzie wzór regulaminu zawiera pola do uzupełnienia danymi, z ograniczeniem terytorialnym do obszaru Unii Europejskiej na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania Utworu dowolną techniką, w tym techniką cyfrową (tylko do własnego użytku, bez możliwości przekazania utrwalonego bądź zwielokrotnionego Utworu osobom trzecim);
b) w zakresie wprowadzania Utworu do obrotu poprzez udostępnienie regulaminu na stronie internetowej Licencjobiorcy;
c) w zakresie udostępniania Utworu na stronie internetowej Licencjobiorcy w taki sposób, aby Klient Licencjobiorcy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. W ramach licencji Licencjobiorca może dokonywać na własny koszt i ryzyko modyfikacji wzoru regulaminu, przy czym prawo do wykorzystywania tak przetworzonego Utworu wygasa wraz z licencją na wykorzystanie utworu oryginalnego.

4. Licencja zostaje udzielona na czas określony, na okres 1 (jednego) roku, licząc od daty zawarcia Umowy.

5. Przedłużenie czasu trwania licencji wymaga zgodnych oświadczeń Stron złożonych przed wygaśnięciem Umowy, polegających na zawarciu Umowy na kolejny okres.

6. Po upływie czasu trwania licencji wszelkie wzory regulaminu, powinny być usunięte ze stron Licencjobiorcy lub powinien on złożyć oświadczenie woli, zgodne z ust. 5 i uiścić opłatę roczną.

7. Wykorzystanie wzoru regulaminu po wygaśnięciu licencji bądź bezumowne korzystanie z Utworu traktowane będzie jako naruszenia prawa autorskiego.

8. Powyższe nie wyłącza prawa Licencjodawcy do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

9. Z tytułu udzielenia licencji, Licencjobiorca zobowiązuje się zapłacić Licencjodawcy wynagrodzenie w wysokości i na warunkach określonych w Umowie.

10. Licencjobiorca nie może w żadnym wypadku przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.

12. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.